Prezentacja z realizacji projektu „Sprawni w pracy – sulechowski program rehabilitacji zdrowotnej”

 

 

Projekt pt. „Sprawni w pracy – sulechowski program rehabilitacji zdrowotnej” polega na wdrożeniu programów zdrowotnych w kierunku rehabilitacji medycznej umożliwiających powrót do pracy, tj. ukierunkowanie na grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych, tj. poprzez: niezbędne usługi rehabilitacyjne oraz działania informacyjno-edukacyjne.

Badania ankietowe przeprowadzone wśród pacjentów potwierdziły, że głównym problemem są dysfunkcje układu ruchu i obwodowego układu nerwowego, które znacznie ograniczają, a w konsekwencji mogą uniemożliwić wykonywanie pracy lub znalezienie pracy w przypadku osób poszukujących. 98% ankietowanych problemy układu ruchu oceniło jako poważne zagrożenie utraty pracy, natomiast 84 % uznało, iż realizacja zadań zawodowych w sytuacji cierpienia na dysfunkcje jest najistotniejszym problemem ich codziennego życia.

Rodzaj wykonywanej pracy, pozycja ciała i złe nawyki powodują i z biegiem czasu pogłębiają dysfunkcje. Wg danych Urz. Stat. w Ziel. Górze silne obciążenia zdrowotne spowodowane wykonywaną pracą stwierdzono u aż 94,7% osób z 443 tys. aktywnych zawodowo w 2020 r. Lubuszan. Dzięki realizacji projektu przy wsparciu z funduszy UE zwiększyliśmy dostępność do świadczeń rehabilitacji medycznej dla ponad 400 osób w wieku aktywności zawodowej z pow. zielonogórskiego i świebodzińskiego, w tym 270 kobiet i 120 osób po 50 r.ż., które ze względu na ww. schorzenia narażone są na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych (os. pracujące) lub na pogłębienie wykluczenia zawodowego (os. niezatrudnione). Większość z tych osób po opuszczeniu programu podjęło pracę lub kontynuowało zatrudnienie.

Skip to content