Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej

DYREKTOR/KIEROWNIK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SULECHOWIE

ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów

ogłasza konkurs na stanowisko:

PIELĘGNIARKI NACZELNEJ SP ZOZ w Sulechowie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 1. Kandydaci powinni spełniać wymagania określone Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z poźn. zm.) i  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. poz. 896 ze zm.), tj. m.in.:
 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz aktualny staż 5 lat pracy w zawodzie.
 • tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub licencjat pielęgniarstwa  i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz aktualny staż 7 lat pracy w zawodzie.

II. Wymagane dokumenty:

a. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć pisemne oferty zawierające:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej SP ZOZ w Sulechowie,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Pielęgniarki Naczelnej SP ZOZ w Sulechowie;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej SP ZOZ w Sulechowie

III. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

2022-12-29 do godz. 14:30

b. Sposób:

 1. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:
  1) Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów, w terminie do dnia 29.12.2022 r. do godz.  14.30 lub przesłać pocztą na adres: SPZOZ w Sulechowie, ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów (decyduje data wpływu oferty do SPZOZ). Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie”.
  2) Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
  3) Dokumenty przedłożone w odpisach lub kopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym potwierdzenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

IV. Informacje dodatkowe:

a. Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
1) Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Sulechowie Nr 41 z dnia 06.12.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej SP ZOZ w Sulechowie
2) Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w SPZOZ w Sulechowie, ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów, w Sali konferencyjnej. Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi dnia 30.12.2022 r. o godzinie 11.00.
3) O wyznaczonej dacie przeprowadzenia konkursu każdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie telefonicznie.
4) O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji Konkursowej.

V. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

a. Klauzula Informacyjna:
Administratorem Danych Osobowych 
jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, dalej zwany SPZOZ, z siedzibą 66-100 Sulechów, ul. Zwycięstwa 1, e-mail: spzoz@spzozsulechow.med.pl, tel. 797 606 253. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych osobą do kontaktu jest powołany przez Administratora Danych Osobowych – Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@spzozsulechow.med.pl.

Skip to content