Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

DZIAŁ ANALIZ, KONTAKTOWANIA I REJESTRU USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ STATYSTYKA MEDYCZNA 

Kierownik:
Grażyna Raczykowska
tel. 797 606 267

Statystyka medyczna:
tel. 797 606 268


Aby uzyskać kserokopię historii choroby z poradni chirurgicznej:

  • Zgłaszamy w Statystyce Medycznej (Budynek A, drugie piętro, Pokój nr 2) okres leczenia, z którego chcemy uzyskać dokumentację.
  • Odbiór kserokopii możliwy jest w następny dzień roboczy w godzinach 12.00 – 14.00.
  • Przy odbiorze należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, jeżeli odbieramy dokumentację innej osoby (np. współmałżonka, dziecka powyżej lat 18 itd.) podpisane upoważnienie.
  • Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kserokopii po raz pierwszy jest bezpłatne. Każda kolejna kopia płatna 0,36 brutto za stronę formatu A4.

Możliwe jest także uzyskanie kserokopii dokumentacji szpitalnej oraz z innych poradni specjalistycznych SPZOZ w Sulechowie. Termin odbioru jest wtedy ustalany indywidualnie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana przez okres 20 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu). Wyjątki dotyczą:

  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon);
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie);
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

a) 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia);

b) 2 lata (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone  z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie określonego powyżej czasu dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej reguluje Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.