Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.spzozsulechow.med.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.spzozsulechow.med.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-03-16.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-05.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

  • Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-11.
  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-12-11.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Janek, a.janek@spzozsulechow.med.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 797 606 215 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor SPZOZ w Sulechowie
ul. Zwycięstwa 1 66-100 Sulechów
e-mail: spzoz@spzozsulechow.med.pl
tel. 68 4161303 lub 797 606 252

Incydenty związane z możliwością naruszenia ochrony danych proszę zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iod@spzozsulechow.med.pl)

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem:

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
Dostępność architektoniczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie

Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie znajduje się przy ul. Zwycięstwa 1.

Wejście główne do szpitala znajduje się od strony Al. Niepodległości. Do wejścia prowadzi ciąg pieszo-jezdny w postaci dużego dziedzińca z bramami wjazdowymi. Wejście opatrzone jest drzwiami automatycznymi. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku są 5 wind (4 wewnętrzne osobowe i jedna zewnętrzna osobowo-towarowa). Budynek części głównej i administracyjnej szpitala ma 5 kondygnacji jednego poziomu. Wszystkie piętra i przyziemie dostosowane jest dla osób na wózkach. Na wszystkich kondygnacjach znajdują się toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W części głównej szpitala po lewej stronie znajduje się Rejestracja Główna, Izba Przyjęć, Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska oraz poradnie: endoskopowa, gastroenterologiczna, kardiologiczna, a także pracownie: holterowska, rentgenowska, tomografu komputerowego i mammograficzna.
Na I piętrze znajduje się Oddział Położniczo-Ginekologiczny oraz Neonatologiczny. Na II piętrze – Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Blok Operacyjno-Zabiegowy. Na III piętrze – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Wejście drugie do szpitala znajduje się od strony ul. Zwycięstwa. W części przyziemia znajdują się poradnie specjalistyczne: chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, diabetologiczna, psychologiczna, ginekologiczno-położnicza, a także pracownie RTG, USG i Laboratorium. Na I piętrze znajduje się Oddział Wewnętrzny, na II piętrze – administracja (Sekretariat, Dyrektor, dział Kadr i Płac, dział Techniczny), na III piętrze – dział RUM, Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych oraz dział IT.

Część administracji oraz miejsce stacjonowania Pogotowia Ratunkowego znajduje się po drugiej stronie al. Niepodległości. Budynki oddzielone są jezdnią, dostęp przez wyznaczone przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej oraz ciąg pieszo-jezdny. Ten budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczna w postaci stopnia oraz klatka schodowa).

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Prosimy o noszenie maseczek w budynku. Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności.